چند تا مطلب قشنگ

بیشتر مردم خودخواه و خودپرستند، تو اما آنها را ببخش.


اگر صمیمی و مهربان باشی، تو را به انگیزه های دیگر متهم می کنند، تو اما صمیمی و مهربان بمان.


اگر شریف و صادق باشی فریبت می دهند، تو اما هنوز هم شریف و صادق بمان.


آنچه سالها ساخته ای را یکشبه ویران می کنند، تو اما باز هم بیافرین و بساز.


هر چه امروز خوبی کنی، فردا فراموش می کنند، تو اما همواره خوبی کن.


اگر بهترین پاره های جانت را به جهان ببخشی، هرگز کافی نیفتد، تو اما بهترین پاره های جانت را ببخش ...


اینست حقیقت آرمانهای یک زندگی. زیرا فقط همین است که به جا می ماند!

/ 0 نظر / 12 بازدید