زندگی چیست؟

زندگی چیست جز انتظار

 زندگی چیست جز خون دل را هر لحظه فرو بردن

زندگی چیست جز هر لحظه تا فنا رفتن

زندگی چیست  جز جان خود را در مسلخ بی رحم زندگی بردن

زندگی چیست جز .....

زندگی چیست ؟ تو بگو زندگی چیست.

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
دست کوچولو

زندگی همه چیز است هدیه ای بزرگ از طرف خدا .. پس زندگی کن

مهـــــــــــربان

زندگی یعنی هنر ... هنر ماندن/ و با دیگران بودن هنر گذشتن / گذشتن از خودمون هنر لذت بردن / لذت از داشته ها هنر است زندگی کردن